Strategioita-2000-vaihteessa.jpg

Tavoitteet pysyivät kuitenkin pitkälti ennallaan, ja tähtäimessä oli nousu Suomen johtavaksi vähittäispankiksi. Kasvu ei kuitenkaan saanut olla itsetarkoitus, vaan se oli toteutettava kannattavuuden ja vakavaraisuuden asettamissa rajoissa.

Tavoitteeseen pääseminen edellytti tietotekniikan tarjoamien uusien palvelukanavien käyttöönottamista, osuuskuntamuodon hyödyntämistä asiakaskunnan palvelemisessa ja sitouttamisessa sekä henkilökunnan osaamisen monipuolista ja joustavaa kehittämistä. Edellytyksenä oli myös Osuuspankkiryhmän sisäisen yhtenäisyyden kehitys, jotta voitaisiin toimia mahdollisimman yhteistyökykyisenä ja ketjumaisena kokonaisuutena. 2000-luvun puolivälissä strategiaohjelmiin tulivat mukaan myös selkeät numeraaliset tavoitteet ja niiden täyttymisen systemaattinen seuranta.

Osuuspankkiopistosta OP-Akatemiaksi

Koulutuksen sijaan ryhdyttiin puhumaan osaamisen parantamisesta, jossa lähtökohtana oli henkilöstön jatkuva kehittäminen sekä yksilöllisen vastuun korostuminen omasta osaamisesta. Vuonna 1999 uudistettiin koulutusta ottamalla käyttöön OP-Akatemia.

Osuuspankkiopiston sijaan tämä merkitsi monimuotoista kehittämisympäristöä, jossa hyödynnettiin modernin tekniikan tarjoamia uusia kehitysmenetelmiä sekä ryhmän omien yksiköiden että ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden koulutuspalveluja. OP-Akatemialla oli omat sivut Osuuspankkiryhmän intranet-verkossa, mikä mahdollisti itsenäisen opiskelun Osuuspankkiryhmän työasemien välityksellä.

Uutuuksia olivat muun muassa noin vuoden mittaiset tutkinnot johtamisessa, myyntivalmennuksessa ja asiakaspalvelussa sekä pankkiammatillisen osaamisen kehittäminen. Johtavissa esimies- ja asiantuntija-asemissa olevilla henkilöillä oli mahdollisuus osallistua ryhmän tarpeiden mukaan räätälöityyn eMBA-koulutukseen (nimi muuttui OP-MBA:ksi), ja muutaman vuoden välein oli mahdollista hakea esimiesvalmennusohjelmaan.

2000-luvun puolivälistä lähtien OP-Akatemia otti ohjelmaansa myös osuuspankkien hallintohenkilöille tarkoitetut valmennustilaisuudet. Uusi aihealue oli riskikäsitteiden ja riskien hallinnan periaatteiden esiin tuominen. OP-Akatemian yhtenä keskeisenä lähtökohtana oli henkilöstön osaamisen ja kehittämisen sitominen kiinteäksi osaksi strategista suunnittelua. 

Konttorista automaatille